كليبر

پشتیبان های كليبر

مهدی قربانزاده کلیبر
اقماری های تبریز
علوم تربیتی
علامه امینی
صفحه شخصی این پشتیبان
سکینه عبداله حدادان
اقماری های تبریز
زبان و ادبيات انگليسى
صفحه شخصی این پشتیبان
سعادت عبداله حدادان
اقماری های تبریز
تكنولوژى پرتو شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا فلاحیان
اقماری های تبریز
كشاورزى علوم باغبانى
صفحه شخصی این پشتیبان