شهرك سهند

پشتیبان های شهرك سهند

آیدا محمدنامدار
اقماری های تبریز
مهندسي کشاورزي
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه انتظاری باویلی
اقماری های تبریز
شيمى آلى
صفحه شخصی این پشتیبان
صابر رحیمی خسروشاهی
اقماری های تبریز
عمران
صفحه شخصی این پشتیبان
جواد بشیری خسروشاهی
اقماری های تبریز
مكانيك
صفحه شخصی این پشتیبان