خسروشاه

پشتیبان های خسروشاه

امیر ایلغمی خسروشاهی
اقماری های تبریز
الکترونيک--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
حسین قشلاق خسروشاهی
اقماری های تبریز
قدرت--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سپیده اختری خسروشاهی
اقماری های تبریز
الکترونيک--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان