خسروشاه

پشتیبان های خسروشاه

حسین قشلاق خسروشاهی
اقماری های تبریز
قدرت--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
امیر ایلغمی خسروشاهی
اقماری های تبریز
الکترونيک--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سپیده اختری خسروشاهی
اقماری های تبریز
الکترونيک--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان