باسمنج

پشتیبان های باسمنج

سمیه اکبری
اقماری های تبریز
فناورى اطلاعات
صفحه شخصی این پشتیبان
جلال رحیمی وند
اقماری های تبریز
فيزيک
شهيد مدني تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان