ايلخچي

پشتیبان های ايلخچي

علی زردهی
اقماری های تبریز
پليمر
صفحه شخصی این پشتیبان
مینا سلمان زاده
اقماری های تبریز
زمين شناسي گرايش چينه شناسي وفسيل شناسي
پيام نور تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
امیر عابدینی بخش مند
اقماری های تبریز
دندانپزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان