ايلخچي

پشتیبان های ايلخچي

مینا سلمان زاده
اقماری های تبریز
زمين شناسي گرايش چينه شناسي وفسيل شناسي
پيام نور تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
احمد مولوی
اقماری های تبریز
حسابداري روزانه -ریاضی
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان