آذرشهر

پشتیبان های آذرشهر

سیدحسین سیدزاده
آذرشهر
حسابدارى
صفحه شخصی این پشتیبان
آرمین مظفربیگی
آذرشهر
زمين شناسي روزانه -تجربی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
حسن میرزاخانی
آذرشهر
نظري--فيزيک روزانه -ریاضی
دانشگاه تربيت معلم آذربايجان - تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
رعنا دلاور
آذرشهر
اقتصاد نظري--علوم اقتصادي -ریاضی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سولماز عباس پور
آذرشهر
زبان
صفحه شخصی این پشتیبان
زیبا فتاح اقدم
آذرشهر
ریاضیات و کاربردها
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
صفحه شخصی این پشتیبان
پریسا امن اله دوختی
آذرشهر
ریاضیات وکاربردها
دانشگاه شهیدمدنی
صفحه شخصی این پشتیبان
جواد طاهری
آذرشهر
بهداشت عمومى
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی توتونچیان
آذرشهر
مهندسي فناوري اطلاعات شبانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سارا پورعلی اکبری
آذرشهر
زبان و ادبيات عربى
صفحه شخصی این پشتیبان
الناز انتصاری
آذرشهر
رياضيات و کاربردها -ریاضی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه زارع قوزلوجه
آذرشهر
مهندسى مكانيك
صفحه شخصی این پشتیبان
علی غفاری
آذرشهر
دبیری ریاضی
پردیس علامه امینی تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
میترا آقابالازاده
آذرشهر
حسابدارى
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه محمدی
آذرشهر
الکترونيک--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
در انتظار تخصیص پشتیبان
آذرشهر
ادبيات
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا جلیلی
آذرشهر
مطالعات خانواده
دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه صیف کارمحمدی
آذرشهر
علوم تربيت و روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم بختیاریان اقدم
آذرشهر
فيزيك گرايش ذرات بنيادى
صفحه شخصی این پشتیبان
رعنا مسگرزاده
آذرشهر
حسابداري -تجربی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - واحد آذرشهر
صفحه شخصی این پشتیبان