بستان آباد

پشتیبان های بستان آباد

ناهیده ابراهیمی
اقماری های تبریز
آمار و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
یونس نجفی
اقماری های تبریز
علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه فرهنگیان علامه امینی تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان