ملكان

پشتیبان های ملكان

لیلا فتوحی
ملکان
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات
شهید مدنی اذربایجان
صفحه شخصی این پشتیبان
احسان توحیدی
ملکان
علوم اجتماعى
صفحه شخصی این پشتیبان
سارا سلطانی میدانی
ملکان
شيمى آلى
صفحه شخصی این پشتیبان
سعید فتحی للکلو
ملکان
آموزش زبان و ادبيات فارسى
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه سروری
ملکان
زيست شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا شیمی
ملکان
زبان و ادبيات فارسي روزانه -انسانی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
ادریس محمودزاده
ملکان
ریاضی کاربردی
دانشگاه سراسری مراغه
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا سلطانی
ملکان
دبيرى زبان
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه موسی زاده
ملکان
مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي روزانه -تجربی
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
علمیه جبارنژاد ملکی
ملکان
علوم و فناورى نانو نانو شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه سعیدی
ملکان
برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه--علوم اجتماعي -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز مراغه
صفحه شخصی این پشتیبان
راضیه اختری
ملکان
برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه--علوم اجتماعي -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز مراغه
صفحه شخصی این پشتیبان
فرحناز ابتی
ملکان
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
شبنم انفرادی
ملکان
ریاضی کاربردی
دانشگاه سراسری مراغه
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا حنفی
ملکان
رياضى كاربردى
صفحه شخصی این پشتیبان