ملكان

پشتیبان های ملكان

لیلا فتوحی
ملکان
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات
شهید مدنی اذربایجان
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا شیمی
ملکان
زبان و ادبيات فارسي روزانه -انسانی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
ادریس محمودزاده
ملکان
ریاضی کاربردی
دانشگاه سراسری مراغه
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه موسی زاده
ملکان
مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي روزانه -تجربی
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
علمیه جبارنژاد ملکی
ملکان
علوم و فناورى نانو نانو شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه سعیدی
ملکان
برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه--علوم اجتماعي -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز مراغه
صفحه شخصی این پشتیبان
راضیه اختری
ملکان
برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه--علوم اجتماعي -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز مراغه
صفحه شخصی این پشتیبان
شبنم انفرادی
ملکان
ریاضی کاربردی
دانشگاه سراسری مراغه
صفحه شخصی این پشتیبان