اهر

پشتیبان های اهر

حمیده دروگر
اهر پسران
ادبيات فارسى
صفحه شخصی این پشتیبان
پریسا کوهی گنگل‌آباد
اهر دختران
حسابداری
ازاد تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه مسیبی
اهر دختران
رياضيات و کاربردها -ریاضی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - واحد اهر
صفحه شخصی این پشتیبان
حسین موذن
اهر پسران
زبان و ادبيات انگليسي روزانه -زبان
دانشگاه تربيت معلم آذربايجان - تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا محمودی
اهر دختران
حسابداري تمام وقت -انسانی 2
تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سعید رادپور
اهر پسران
مهندسي عمران نيمسال اول روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سعیده محمدی
اهر دختران
مهندسي فناوري اطلاعات -ریاضی
دانشگاه تربيت معلم آذربايجان - تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
نرگس محمودی
اهر دختران
زبان و ادبيات فارسي تمام وقت -انسانی 1
تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
شبنم حاتم‌پور
اهر دختران
حقوق جزا و جرم شناسی
ازاد اهر
صفحه شخصی این پشتیبان
بهارک زارع‌حصاری
اهر دختران
منابع طبیعی
محقق ازدبیلی
صفحه شخصی این پشتیبان
حمیده رسولی
اهر دختران
ميکرو بيولوژي
ازاده اهر
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه اکبری
اهر پسران
مهندسي شيمي پليمر
دانشگاه آزاد اهر
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد صادقی
اهر پسران
علوم تريتي
دانشگاه پرديس علامه اميني تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان