بناب

پشتیبان های بناب

حسین خاکزاد
بناب پسران
فوتونيک
تحصيلات تکميلي و فناوري پيشرفته کرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیرا پورامین
بناب دختران
مخابرات--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم بکوک
بناب دختران
حسابداري -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز بناب
صفحه شخصی این پشتیبان
شیوا آقابکی
بناب دختران
علوم کامپيوتر
دانشگاه محقق اردبيلي
صفحه شخصی این پشتیبان
وحیده وحیدی نیا
بناب دختران
کنترل--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
رقیه برا
بناب پسران
زبان و ادبيات فارسي تمام وقت -انسانی 1
بناب
صفحه شخصی این پشتیبان
سولماز میرزایی
بناب پسران
جغرافيا و برنامه ريزي شهري -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز بناب
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدامین پاشایان
بناب پسران
علوم تربیتی
دانشگاه علامه امینی
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه فیروز نیا
بناب دختران
اتمي، حالت جامد، مولکولي--فيزيک روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
وحید مانوس زاده
بناب پسران
الکتروتکنیک
قاضی طباطبایی
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدیه نقی مقدم پور
بناب دختران
حالت جامد--فيزيک -ریاضی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز بناب
صفحه شخصی این پشتیبان
پریسا کهکشانی
بناب دختران
علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي تمام وقت -انسانی 2
بناب
صفحه شخصی این پشتیبان
آذر جباری سابق
بناب پسران
رياضى
صفحه شخصی این پشتیبان