بناب

پشتیبان های بناب

سمیرا پورامین
بناب دختران
مخابرات--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
حسین خاکزاد
بناب پسران
فوتونيک
تحصيلات تکميلي و فناوري پيشرفته کرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
پریسا یوسفیان
بناب دختران
مهندسى شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
وحیده وحیدی نیا
بناب دختران
کنترل--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم بکوک
بناب دختران
حسابداري -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز بناب
صفحه شخصی این پشتیبان
شیوا آقابکی
بناب دختران
علوم کامپيوتر
دانشگاه محقق اردبيلي
صفحه شخصی این پشتیبان
سولماز میرزایی
بناب پسران
جغرافيا و برنامه ريزي شهري -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز بناب
صفحه شخصی این پشتیبان
رقیه برا
بناب پسران
زبان و ادبيات فارسي تمام وقت -انسانی 1
بناب
صفحه شخصی این پشتیبان
محسن قوی پنجه بناب
بناب پسران
زبان و ادبيات فارسي روزانه -انسانی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه فیروز نیا
بناب دختران
اتمي، حالت جامد، مولکولي--فيزيک روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
وحید مانوس زاده
بناب پسران
الکتروتکنیک
قاضی طباطبایی
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدامین پاشایان
بناب پسران
علوم تربیتی
دانشگاه علامه امینی
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدیه نقی مقدم پور
بناب دختران
حالت جامد--فيزيک -ریاضی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز بناب
صفحه شخصی این پشتیبان
پریسا کهکشانی
بناب دختران
علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي تمام وقت -انسانی 2
بناب
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا صمدزاده فهیم بناب
بناب پسران
عمران- سازه هاي هيدروليکي روزانه
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
امیر پور داداشی
بناب پسران
حسابدارى
صفحه شخصی این پشتیبان
آذر جباری سابق
بناب پسران
رياضى
صفحه شخصی این پشتیبان