عجب شير

پشتیبان های عجب شير

سمیرا حمیدی
عجب شیر
مهندسي کشاورزي - اقتصاد کشاورزي -ریاضی
مؤسسه غيرانتفاعي صبا - اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
جواد سلام زاده
عجب شیر
مهندسى برق قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان
فرزانه اسعدی
عجب شیر
مهندسي شهرسازي روزانه -ریاضی
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
وحیده ارجمند
عجب شیر
شیمی فیزیک روزانه
تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
مهری جهانگیر
عجب شیر
مهندسي کامپيوتر -It
تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
بهزاد صادقیان
عجب شیر
آموزش ابتدايى
صفحه شخصی این پشتیبان
فرشته موسویان
عجب شیر
مهندسى آب
صفحه شخصی این پشتیبان
پریناز نصیری
عجب شیر
محض--شيمي روزانه -تجربی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان