تبريز

پشتیبان های تبريز

زهرا جاویدپور
تبریز
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا خلیل نژاد
تبریز
ساخت و توليد--مهندسي مکانيک شبانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
رضوان نجفی
تبریز
شیمی تجزیه روزانه
دانشگاه تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
هومن سعادتی
تبریز
برق قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان
سپیده قوچی
تبریز
رياضيات و كاربردها
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه صابونچی محمدی
تبریز
زيست شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
ساناز چائی کازران
تبریز
مواد و متالوژى
صفحه شخصی این پشتیبان
سهیلا محمودزاده
تبریز
اقتصاد نظري--علوم اقتصادي نیمه حضوری -ریاضی
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
نادیا محمدی
تبریز
روانشناسى عمومى
صفحه شخصی این پشتیبان
علیرضا علیپورخاتونی
تبریز
متالوژي استخراجي--مهندسي مواد روزانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه لطفی
تبریز
عمران
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرحسین حاتمی زاده
تبریز
مهندسي مکانيک شبانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
امید اصغری
تبریز
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا علیزاده
تبریز
عمران
صفحه شخصی این پشتیبان
حسام باقری خیابانی
تبریز
تكنولوژى برق قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان
علیرضا اصمع
تبریز
رياضيات و كاربردها
صفحه شخصی این پشتیبان
فهیمه مهربان
تبریز
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سونیا زمانی
تبریز
مترجمى زبان
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه عظیمی تارقلی
تبریز
عمران-ژئوتکنيک
سراسري تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا صادقی
تبریز
علوم گياهي--زيست شناسي روزانه -تجربی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدرضا نصرالهی
تبریز
آموزش عربى
صفحه شخصی این پشتیبان
راضیه علیقلی زاده
تبریز
زيست شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا ولی نژاد
تبریز
معمارى
صفحه شخصی این پشتیبان
امین سلطانی
تبریز
مهندسي عمران نيمسال اول شبانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
محمود اکبری
تبریز
عمران سازه
صفحه شخصی این پشتیبان
رامین دانش فرد
تبریز
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
عطا جاویدمهر
تبریز
عمران
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه رشبری دیباور
تبریز
علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي تمام وقت -انسانی 2
شبستر
صفحه شخصی این پشتیبان
حنانه رنجبر
تبریز
زيست شناسى عمومى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیمین سلیمی سرخه دیزج
تبریز
مديريت صنعتى توليد عمليات
صفحه شخصی این پشتیبان
فائزه ظافر مارالانی
تبریز
زبان و ادبيات فرانسه
صفحه شخصی این پشتیبان
شیما فرشباف صبری
تبریز
معماری
دانشگاه ازاد اسلامی تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا پژوهنده
تبریز
عمران سازه
دانشگاه ازاد اسلامي تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم کاظمی
تبریز
علوم جانوري--زيست شناسي روزانه -تجربی
دانشگاه رازي کرمانشاه
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد پور محمدی نوین
تبریز
شيمى كاربردى
صفحه شخصی این پشتیبان
پریسا طهماسبی
تبریز
اقتصاد نظرى
صفحه شخصی این پشتیبان
علی مهرآور
تبریز
مهندسي تکنولوژي الکترونيک
دانشکده فني
صفحه شخصی این پشتیبان
بهاره بهزاد
تبریز
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده سمانه شهریاراسکوئی
تبریز
زيست شناسى سلولى مولكولى
صفحه شخصی این پشتیبان
حامد نجار
تبریز
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
صبا عیشی
تبریز
علوم صنايع غذايى
صفحه شخصی این پشتیبان
آیلار دائمی
تبریز
علوم گياهي--زيست شناسي روزانه -تجربی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
آیدا نجاتی
تبریز
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
عطا محمدحسن زاده
تبریز
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا خاکپور قره بلاغ
تبریز
ژنتيك گياهى
صفحه شخصی این پشتیبان
شیوا سوار
تبریز
اقتصاد بازرگاني--علوم اقتصادي روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
علی صادقی
تبریز
فيزيك اپتيك و ليزر
صفحه شخصی این پشتیبان
رامین عبدالهی
تبریز
مهندسي فناوري اطلاعات شبانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
محیا قلیزاده انصاری
تبریز
عمران
صفحه شخصی این پشتیبان
نیر یحیی خانی
تبریز
مامايى
صفحه شخصی این پشتیبان
مونا یاوری
تبریز
تبدیل انرژی
دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدحسین بهنیا
تبریز
مهندسي معماري تمام وقت -ریاضی
تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
امیررضا قوامی
تبریز
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
اعظم شهرزاد خشندرق
تبریز
رياضيات و کاربردها -ریاضی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
تخصیص پشتیبان پشتیبان موقت
تبریز
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا رستمی
تبریز
فيزيك هسته اى
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه خوش خلق
تبریز
آمار و کاربردها -ریاضی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سینا محمودیان
تبریز
دامپزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد مهدوی دهخوارقانی
تبریز
عمران راه
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدیه باقری
تبریز
رياضي کاربردي
شهيد مدني
صفحه شخصی این پشتیبان
علی رادی ماهر
تبریز
مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي تمام وقت -تجربی
تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سیدامین نژاد هاشمی
تبریز
کاربردي--شيمي شبانه -تجربی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
فرزاد اسدی
تبریز
برق مخابرات
صفحه شخصی این پشتیبان
ساناز طریقان
تبریز
برق مخابرات
دانشگاه آزاد تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
نخبگان ماندگار رابط دوم
تبریز
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا محمدباروق
تبریز
روانشناسى بالينى
صفحه شخصی این پشتیبان
میثم علی دوست
تبریز
كار درمانى
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب عسکرزاده
تبریز
مديريت بازرگانى
صفحه شخصی این پشتیبان
پریسا حسینی
تبریز
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
المیرا صادقیان
تبریز
ژنتيك مولكولى
صفحه شخصی این پشتیبان
ریحانه کسب کار
تبریز
اقتصاد نظرى
صفحه شخصی این پشتیبان
افسون اصغری اصل
تبریز
بهداشت مواد غذایی و تغذیه
دانشکده دامپزشکی .مجتمع شماره دو .واحد تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
میرمهدی صفری
تبریز
مهندسی برق
دانشگاه تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
الهام موسوی ساربانقلی
تبریز
مهندسي عمران نيمسال اول روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سلوا غفاریان نژاد
تبریز
مهندسي پزشکي - بيومکانيک تمام وقت -ریاضی
تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سعیده نقدی
تبریز
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
پریا ابراهیمی پور
تبریز
علوم و مهندسى صنايع غذايى
صفحه شخصی این پشتیبان
نسترن مصفای تبریزی
تبریز
برق قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان
پریا درویشی
تبریز
حسابداری بازرگانی
دانشگاه تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه پورجعفر هریس
تبریز
دبيرى زبان و ادبيات فارسى
صفحه شخصی این پشتیبان
علیرضا ابراهیمی
تبریز
مهندسى نفت
صفحه شخصی این پشتیبان
فریما مقری
تبریز
اصلاح و فيزيولوژي سبزي
دانشگاه مراغه
صفحه شخصی این پشتیبان
سپیده داد وندی پوری
تبریز
حشره شناسي
تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
نازنین بوذری
تبریز
كامپيوتر سخت افزار
صفحه شخصی این پشتیبان
اکرم بنی اسدیان
تبریز
مهندسي مکانيک روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده سارا میر باقر پور موسوی
تبریز
هوشبرى
صفحه شخصی این پشتیبان
آتوسا میرشاملو
تبریز
علوم و مهندسى صنايع غذايى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدرضا وکیلی
تبریز
مهندسي عمران - سازه تمام وقت -ریاضی
تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
امیر ابراهیمی
تبریز
شيمي کاربردي
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
لیلا مرادزاده
تبریز
حقوق شبانه -انسانی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه عاشقی
تبریز
ژئوشيمي
سراسري تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
اسما مهدوی
تبریز
تغذيه
صفحه شخصی این پشتیبان
علی رسولی پور خامنه
تبریز
مهندسي مکانيک روزانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
مینا بوذری
تبریز
مهندسي معماري روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
احمدرضا فرضی پور
تبریز
پزشکی
ازاد تبریز,علوم پزشکی
صفحه شخصی این پشتیبان
سارا محمدزاده
تبریز
مديريت خدمات بهداشتى درمانى
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه برزگر
تبریز
اتاق عمل
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدرضا مقصودی
تبریز
مهندسي کشاورزي - مکانيک ماشينهاي کشاورزي روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سپیده بهجت
تبریز
مكانيك حرارت و سيالات
صفحه شخصی این پشتیبان
ساناز اکبری
تبریز
فيزيك زمينه فيزيك بنيادى
صفحه شخصی این پشتیبان
نسرین کاظم پور
تبریز
بیوشیمی
دانشگاه تبریز_دانشگاه ارومیه
صفحه شخصی این پشتیبان
بهمن قربانزاده
تبریز
فيزيك مهندسى
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر جمالزاده
تبریز
معمارى
صفحه شخصی این پشتیبان
مهناز نوبرانی
تبریز
بيو شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
کسری معین پور
تبریز
برق مخابرات سیستم
دانشگاه تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
علی فرشباف
تبریز
مهندسی معماری
آموزش عالی رشدیه تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
نعیمه دوستان
تبریز
حسابدارى بازرگانى
صفحه شخصی این پشتیبان
لیلا موسوی جهانی
تبریز
مهندسي کشاورزي - علوم خاک روزانه -تجربی
دانشگاه زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
اشکان میری علمدار
تبریز
برق الكترونيك
صفحه شخصی این پشتیبان
ریحانه وکیلی ملک کیان
تبریز
برق قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان
سانیا حیران حامدی
تبریز
مهندسی پزشکی
دانشگاه ازاداسلامی تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب رضوی سرکش
تبریز
زبان و ادبيات فارسى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده لیلا یوسفی سپاس
تبریز
ریاضیات کاربردی
پیام نور تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا تیموری
تبریز
اتاق عمل روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد بان
تبریز
مهندسي مکانيک شبانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
امید کریمی وحید
تبریز
برق قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان
امیر ناصری گلزار
تبریز
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
نازیلا چرمی
تبریز
رياضيات و كاربردها
صفحه شخصی این پشتیبان
کاظم بانان متقی
تبریز
مهندسي برق مخابرات -گرايش سيستم
سراسري تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
حسین میرزاپور
تبریز
برق قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیرا ابراهیمی اصل
تبریز
فيزيك بنيادى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه زهرا حضرتی
تبریز
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
ستاره رستمی
تبریز
تکنولوژي آموزشي--علوم تربيتي روزانه -انسانی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
برهان پورطالبی
تبریز
مهندسى شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
وحید سالک فروتن
تبریز
برق قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان
رعنا پشمک چی نوبری
تبریز
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدابراهیم عباس زاده کهنموئی
تبریز
هوشبرى
صفحه شخصی این پشتیبان
آیلار آذررنگ
تبریز
مديريت بازرگانى
صفحه شخصی این پشتیبان
رقیه محمودزاده فریل
تبریز
عمومي--روانشناسي -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی جلیلی آزاد
تبریز
بازاريابى
صفحه شخصی این پشتیبان
آیلین سراجیان مارالان
تبریز
پیدایش رده بندی و ارزیابی خاک
دانشگاه آزاد تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
شیرزاد خاک پور
تبریز
مهندسي عمران نيمسال اول روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سیدفرید فتاحی
تبریز
برق قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان
نازیلا شهنایی
تبریز
برنامه ريزى محيطى
صفحه شخصی این پشتیبان
علی بانان متقی
تبریز
مهندسي برق
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا شاکر یزدانلوی
تبریز
استخراج معدن--مهندسي معدن روزانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي سهند - تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده نگار میرکاظمیان
تبریز
برق-قدرت
دانشگاه ازاد شبستر
صفحه شخصی این پشتیبان
کامل تیموری
تبریز
آموزش ابتدائى
صفحه شخصی این پشتیبان
اصلان زعفرانچی
تبریز
مهندسي مکانيک شبانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
راهنمایی مشکاه رابط دوم
تبریز
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
سالار محمدخانلو
تبریز
عمران
صفحه شخصی این پشتیبان
حامد جعفریان
تبریز
زيست محيطي
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی جعفری اصل
تبریز
مهندسی پزشکی
موسسه آموزش عالی رشدیه تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
وحید دهقانیان
تبریز
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
نگار کاظمی منیر
تبریز
عمران سازه
صفحه شخصی این پشتیبان
شایان گلچین
تبریز
فيزيك
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدیه طباطبائی
تبریز
کاربردي--شيمي شبانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد خلیلی
تبریز
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
پویا مقصودی
تبریز
اتاق عمل
دانشکده پزشکی تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
در انتظار تخصیص پشتیبان
تبریز
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
الهام رخشائی
تبریز
عمومي--زيست شناسي شبانه -تجربی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
شادی ابراهیم پورکردلر
تبریز
علوم کامپیوتر - سیستمهای هوشمند
دانشگاه تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
نادیه حسن زاده
تبریز
برق مخابرات
صفحه شخصی این پشتیبان
کیمیا ابراهیمی
تبریز
مهندسي عمران -ریاضی
مؤسسه غيرانتفاعي سراج - تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
حمیده عیوض زاده
تبریز
مهندسي کشاورزي - علوم خاک روزانه -تجربی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
فائزه آهن خواه
تبریز
مهندسي فناوري اطلاعات روزانه -ریاضی
دانشگاه تربيت معلم آذربايجان - تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه احمدزاده
تبریز
زبان وادبيات انگليسى
صفحه شخصی این پشتیبان
سارا تخمه چیان
تبریز
فيزيك هسته اى
صفحه شخصی این پشتیبان
هاله حاتمی
تبریز
شيمى محض
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا نجاتی
تبریز
علوم سياسى
صفحه شخصی این پشتیبان
سالار نظری
تبریز
برق قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان
نیلوفر اصل فارغ دیزجی
تبریز
معمارى
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم ظافرمارالانی
تبریز
مهندسي کشاورزي - گياه پزشکي شبانه -تجربی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
علی عباسپور
تبریز
مكانيك
صفحه شخصی این پشتیبان