چالدران سياه چشمه

پشتیبان های چالدران سياه چشمه

رضا زینالپور
چالدران
زبان و ادبيات عرب
تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
عذرا علی زاده قره تپه
چالدران
رياضي کاربردي گرايش آناليز عددي
پيام نور تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان