تكاب

پشتیبان های تكاب

عزیزه محمدی
تکاب
زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي تمام وقت -تجربی
زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
سلمان کرمی
تکاب
مديريت بازرگاني -بازاريابي
دانشگاه آزاد زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان