پيرانشهر

پشتیبان های پيرانشهر

صادق حنبلی
پیرانشهر
مديريت امور گمركى
صفحه شخصی این پشتیبان
لیلا ویزنه زاده
پیرانشهر
دام--مهندسي کشاورزي-علوم دامي روزانه -تجربی
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
یوسف بشیری
پیرانشهر
آسيب شناسي و حرکت درماني
تهران جنوب
صفحه شخصی این پشتیبان
چالاک خضری
پیرانشهر
فيزيك هسته اى
صفحه شخصی این پشتیبان
فائزه شریفی فرد
پیرانشهر
دندانپزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان