پيرانشهر

پشتیبان های پيرانشهر

صادق حنبلی
پیرانشهر
مديريت امور گمركى
صفحه شخصی این پشتیبان
الناز دلارام
پیرانشهر
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
لیلا ویزنه زاده
پیرانشهر
دام--مهندسي کشاورزي-علوم دامي روزانه -تجربی
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
نگار آریان
پیرانشهر
آموزش ابتدايى
صفحه شخصی این پشتیبان
حبیبه رسول پور
پیرانشهر
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد محمودزاده
پیرانشهر
حسابداري -تجربی
مؤسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان - اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
مائده سپهرالدین
پیرانشهر
فيزيك اتمى و مولكولى
صفحه شخصی این پشتیبان
یونس سواره
پیرانشهر
علوم سياسي
علامه طباطبايي
صفحه شخصی این پشتیبان
عبدالرحمان ابراهیمی
پیرانشهر
مهندسى معمارى
صفحه شخصی این پشتیبان
طاها محمدامینی
پیرانشهر
زبان و ادبيات انگليسي روزانه -زبان
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
یوسف بشیری
پیرانشهر
آسيب شناسي و حرکت درماني
تهران جنوب
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه محمودزاده
پیرانشهر
مهندسى اقتصاد كشاورزى
صفحه شخصی این پشتیبان
چالاک خضری
پیرانشهر
فيزيك هسته اى
صفحه شخصی این پشتیبان