ماكو

پشتیبان های ماكو

مهرناز باقرزاده
ماکو
حسابدارى
صفحه شخصی این پشتیبان
آرمان نوروزی
ماکو
علوم تربیتی
پردیس امام خمینی(ره)
صفحه شخصی این پشتیبان
میلاد علیزاده
ماکو
مهندسي عمران روزانه -ریاضی
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
هدیه تقی زاده باغچه جوقی
ماکو
مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-گیاهان دارویی
دانشگاه تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا رضائیان
ماکو
مهندسى مكانيك
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا طجرلو رندی
ماکو
مديريت بازرگاني روزانه -تجربی
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
میثم احمدزاده
ماکو
کنترل--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد باقرنژاد
ماکو
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
گلزار افزایش
ماکو
زيست شناسي علوم جانوري
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
ندا جباری دانالویی
ماکو
مهندسي فناوري اطلاعات -ریاضی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز ماكو
صفحه شخصی این پشتیبان