بوكان

پشتیبان های بوكان

سحر حسن زاده
بوکان
علوم اقتصاد
دانشگاه ارومیه
صفحه شخصی این پشتیبان
دیمن شریفی
بوکان
زيست شناسي
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
شهلا فیضی
بوکان
علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي آموزشي
دانشگاه ازاد تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
میلاد مقصودی
بوکان
مديريت وبرنامه ريزي
تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
صلاح چاشنی گر
بوکان
روانشناسي تربيتي
تهران مرکز
صفحه شخصی این پشتیبان
رویا عزیزنژاد
بوکان
شيمي آلي
واحد مهاباد
صفحه شخصی این پشتیبان
لقمان صالحی
بوکان
روانشناسي
دانشگاه آزاد تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان