بوكان

پشتیبان های بوكان

اوین امینی
بوکان
مهندسي عمران نيمسال اول روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سوسن عزیزی
بوکان
کارشناسي بهداشت حرفه اي روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي کرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
خالق احمدزاده
بوکان
کارشناسی ارشد تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش
دانشگاه پیام نورمرکز میاندوآب
صفحه شخصی این پشتیبان
اسرین کاکه حمه
بوکان
پرستاری
دانشگاه ارومیه
صفحه شخصی این پشتیبان
چمران فیضی
بوکان
ارشد مکانیک بیوسیستم گرایش طزاحی وساخت
دانشگاه ارومیه
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه بزرگمهر
بوکان
دبيري علوم تجربي
دانشگاه ازاد اسلامي
صفحه شخصی این پشتیبان
نیشتمان حبیبی زاد
بوکان
عمومي--زيست شناسي -تجربی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز نقده
صفحه شخصی این پشتیبان
دیمن شریفی
بوکان
زيست شناسي
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
فرهاد اولادی
بوکان
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر حسن زاده
بوکان
علوم اقتصاد
دانشگاه ارومیه
صفحه شخصی این پشتیبان
صبا خیاط
بوکان
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
دلنیا مرادی
بوکان
محض--شيمي روزانه -تجربی
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
میثم بایزیدی
بوکان
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
علوم و تحقیقات تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
شبنم فیضی
بوکان
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
هلاله شریفی
بوکان
حالت هسته ای-فیزیک
دانشگاه ارومیه
صفحه شخصی این پشتیبان
آرام رشیدی
بوکان
صنايع غذايى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه رهنما
بوکان
زبان و ادبيات فارسي
خوارزمي
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد خسروی
بوکان
رياضي کاربردي
دانشکاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
شهلا فیضی
بوکان
علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي آموزشي
دانشگاه ازاد تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
احسان سلیمی
بوکان
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه سلیمی
بوکان
زیست شناسی گرایش بیوسیستماتیک
دانشگاه لرستان
صفحه شخصی این پشتیبان
چیمن قادریان
بوکان
پرستاري روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
پیمان آقاله زاده
بوکان
تربيت بدنى
صفحه شخصی این پشتیبان
جلال جمالی
بوکان
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
میلاد مقصودی
بوکان
مديريت وبرنامه ريزي
تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
رویا عزیزنژاد
بوکان
شيمي آلي
واحد مهاباد
صفحه شخصی این پشتیبان
جمال چاشنی گر
بوکان
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
یاسین قالویی
بوکان
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
قادر سلیمان زاده
بوکان
آموزش شيمي
تربيت دبير شهيد رجايي تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
صلاح چاشنی گر
بوکان
روانشناسي تربيتي
تهران مرکز
صفحه شخصی این پشتیبان
لقمان صالحی
بوکان
روانشناسي
دانشگاه آزاد تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
آمنه غفوریان
بوکان
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان