مياندوآب

پشتیبان های مياندوآب

مهری امیرخواه
میاندوآب دختران
پژوهشگري علوم اجتماعي--علوم اجتماعي -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - واحد ملكان
صفحه شخصی این پشتیبان
مرتضی یاری
میاندوآب پسران
آمار
صفحه شخصی این پشتیبان
یلدا نیکزاد
میاندوآب دختران
زيست شناسى سلولى مولكولى
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه آقازاده
میاندوآب دختران
عمومي--زيست شناسي -تجربی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز نقده
صفحه شخصی این پشتیبان
بهنام جعفری نژاد
میاندوآب پسران
کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپيوتر تمام وقت -ریاضی
مياندوآب
صفحه شخصی این پشتیبان
یاسر صمدپور
میاندوآب پسران
زمين شناسي -تجربی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز مياندوآب
صفحه شخصی این پشتیبان
نرگس عادلی قره ورن
میاندوآب دختران
مهندسى پزشكى بيو مكانيك
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدحسین هاشمی
میاندوآب پسران
شيمي - فيزيک
دانشگاه ازاد تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
طاهر مطلوبی
میاندوآب پسران
حالت جامد--فيزيک -ریاضی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز مياندوآب
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده معصومه فاطمی
میاندوآب دختران
زبان و ادبيات فارسي تمام وقت -انسانی 1
مهاباد
صفحه شخصی این پشتیبان
ناصر شریفی
میاندوآب پسران
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم صالح پور
میاندوآب دختران
ميکروبيولوژي--زيست شناسي سلولي مولکولي شبانه -تجربی
دانشگاه مراغه
صفحه شخصی این پشتیبان
خدیجه خیری
میاندوآب دختران
مديريت صنعتى
صفحه شخصی این پشتیبان
حدیثه شکردخت
میاندوآب دختران
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
مهتاب تقی پور
میاندوآب دختران
کاربردي--شيمي -ریاضی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز مياندوآب
صفحه شخصی این پشتیبان
سیمین نژادخیراله
میاندوآب دختران
تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزشی
ملکان
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم شکری شبیلوی سفلی
میاندوآب دختران
مهندسى پزشكى بيو الكتريك
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی قاسمی
میاندوآب پسران
اقتصاد نظري--علوم اقتصادي -تجربی
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - واحد ملكان
صفحه شخصی این پشتیبان
الناز گفتاری
میاندوآب دختران
زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي تمام وقت -تجربی
مراغه
صفحه شخصی این پشتیبان
زهره عجبی
میاندوآب دختران
الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز مياندوآب
صفحه شخصی این پشتیبان
حامد صفا لیلان
میاندوآب پسران
كارشناسى عمران
صفحه شخصی این پشتیبان
منیژه ایمانی
میاندوآب دختران
حسابداري -ریاضی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز مياندوآب
صفحه شخصی این پشتیبان
اکبر جعفری
میاندوآب پسران
عمومي--روانشناسي -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز خوي
صفحه شخصی این پشتیبان
آرمین بشارت
میاندوآب پسران
علوم تربيتي
دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد رجايي
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه نویدفر
میاندوآب دختران
رياضي کاربردي گرايش معادلات ديفرانسيل
دانشگاه صنعتي سهند تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
کامران رستمی
میاندوآب پسران
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
منوچهر عبدیان
میاندوآب پسران
کاربردي--شيمي -تجربی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز مياندوآب
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا اللهیاری
میاندوآب پسران
مهندسى برق قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان