نقده

پشتیبان های نقده

اعظم دیوانی
نقده
رياضي کاربردي گرايش تحقيق در عمليات
پيام نور تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا بهزادنقده
نقده
مهندسي مکانيک در طراحي جامدات تمام وقت -ریاضی
تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان