مهاباد

پشتیبان های مهاباد

روناک خضرپور
مهاباد
دبيري رياضي تمام وقت -ریاضی
تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
بیانه محمدپور
مهاباد2
رياضى كاربردى
صفحه شخصی این پشتیبان
شهناز عربی
مهاباد2
مديريت صنعتى
صفحه شخصی این پشتیبان
تانیا سواره
مهاباد
مهندسي تکنولوژي صنايع آرد
مراغه
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد آهمند
مهاباد
مهندسى مكانيك بيوسيستم
صفحه شخصی این پشتیبان
فرزاد موسی
مهاباد2
زيست شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
سامرند محمد کریمی
مهاباد
مهندسی عمران مهندسی سازه
ازاد اسلامی واحد مهاباد
صفحه شخصی این پشتیبان
علی خلیل پور
مهاباد2
آموزش ادبيات فارسى
صفحه شخصی این پشتیبان
حسین قاضی
مهاباد2
كشاورزى
صفحه شخصی این پشتیبان
سردار چیره
مهاباد2
مهندسى معمارى
صفحه شخصی این پشتیبان
تارا نانوازاده
مهاباد
مديريت دولتي تمام وقت -انسانی 2
مهاباد
صفحه شخصی این پشتیبان
پیوند حیدری
مهاباد
حقوق بين الملل
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب مصطفی
مهاباد2
زبان و ادبيات فارسى
صفحه شخصی این پشتیبان
بهمن حیدری
مهاباد
تربيت معلم
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا خوشبخت
مهاباد2
مهندسي معماري تمام وقت -ریاضی
مهاباد
صفحه شخصی این پشتیبان
سیامند حسنی
مهاباد
ميکروبيولوژي
دانشگاه آزاد اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
اسکندر قادر پور اقدم
مهاباد2
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
دنیا صوفی زاده
مهاباد
کاربردي--شيمي -ریاضی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز مهاباد
صفحه شخصی این پشتیبان
سارا عزیزی
مهاباد
مهندسي کشاورزي - علوم و صنايع غذايي تمام وقت -تجربی
مهاباد
صفحه شخصی این پشتیبان
منصور حسینی
مهاباد2
رياضى
صفحه شخصی این پشتیبان
هانا سعدی
مهاباد2
زيست شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان