مهاباد

پشتیبان های مهاباد

شهناز عربی
مهاباد2
مديريت صنعتى
صفحه شخصی این پشتیبان
بیانه محمدپور
مهاباد2
رياضى كاربردى
صفحه شخصی این پشتیبان
شیدا سنجیده
مهاباد2
مهندسي معماري تمام وقت -ریاضی
مهاباد
صفحه شخصی این پشتیبان
سامرند محمد کریمی
مهاباد
مهندسی عمران مهندسی سازه
ازاد اسلامی واحد مهاباد
صفحه شخصی این پشتیبان
تارا نانوازاده
مهاباد
مديريت دولتي تمام وقت -انسانی 2
مهاباد
صفحه شخصی این پشتیبان
سردار چیره
مهاباد2
مهندسى معمارى
صفحه شخصی این پشتیبان
پیوند حیدری
مهاباد
حقوق بين الملل
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب مصطفی
مهاباد2
زبان و ادبيات فارسى
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا خوشبخت
مهاباد2
مهندسي معماري تمام وقت -ریاضی
مهاباد
صفحه شخصی این پشتیبان
کیوان داودی
مهاباد
عمران
دانشگاه ازاد اسلامي واحد مهاباد
صفحه شخصی این پشتیبان