سلماس

پشتیبان های سلماس

سیروس روشنمرام
سلماس
تربيت معلم قرآن مجيد روزانه -انسانی
دانشکده علوم قرآني سازمان اوقاف و امور خيريه - خوي
صفحه شخصی این پشتیبان
یاسین نوروزی
سلماس
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه رحیم زاد
سلماس
علوم جانوري--زيست شناسي روزانه -تجربی
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا حسین زاده
سلماس
مديريت بازرگانى
صفحه شخصی این پشتیبان