خوي

پشتیبان های خوي

شیما کی خانی
خوی
علوم تربيتي(آموزش ابتدايي)
دانشگاه تربيت معلم شهيد مطهري خوي
صفحه شخصی این پشتیبان
راضیه میربابائی
خوی
شيمي فيزيک
واحد تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی رحمانی نسب
خوی
آموزش ابتدايى
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه حمیدی فرد
خوی
رياضي کاربردي-گرايش آناليز عددي
دانشگاه پيام نور تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
رحمان خوش خلق
خوی
دبيري الهيات و معارف اسلامي تمام وقت -انسانی 1
خوي
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا نباتی
خوی
رياضي کاربردي تمام وقت -ریاضی
خوي
صفحه شخصی این پشتیبان
لیلا باقری
خوی
مهندسي آب و خاک -تجربی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز خوي
صفحه شخصی این پشتیبان
هاله نیکفر
خوی
عمومي--زيست شناسي -تجربی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز خوي
صفحه شخصی این پشتیبان
رعنا عطایی راد
خوی
زبان وادبیات محض
پیامنور
صفحه شخصی این پشتیبان
سعیده کریم بگلو
خوی
رياضي محض گرايش جبر
دانشگاه سراسري روزانه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
ستار علیپور
خوی
قدرت--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه حاجی قاسملو
خوی
زبان و ادبيات فارسي
آزاد اسلامي واحد خوي
صفحه شخصی این پشتیبان
توحید قاسمی بیلواری
خوی
حقوق -انسانی
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
اکرم عباسیان
خوی
فیزیولوژی
دانشگاه سراسری تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
خلیل عباسی
خوی
شيمي تجزيه
خواجه نصيرالدين طوسي
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیرا علیمیرزالو
خوی
شيمى آلى
صفحه شخصی این پشتیبان
لیلا افشاری
خوی
رياضي محض--جبر
دانشگاه سراسري نازلو اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه عباس زاده
خوی
مديريت بازرگاني - مالي
موسسه غير دولتي غير انتفاعي الغدير تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم عبدالحسینی مارکانی
خوی
رياضي محض- گرايش آناليز رياضي
دانشگاه سراسري اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا صالحی
خوی
شیمی آلی
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
امید رحمانی
خوی
علوم تربيتي(آموزش ابتدايي)
پرديس شهيد رجايي اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
کریم شابویی دودکانلو
خوی
مدیریت مالی
خوی
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد شیرمحمدی
خوی
مهندسي صنايع
صنعتي اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
بیژن ایمانلو
خوی
جغرافيا وبرنامه ريزى روستايى
صفحه شخصی این پشتیبان
اکبر جعفری
خوی
مکانیک (تبدیل انرژی)
دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
وحید خلیل زاده
خوی
علوم قضايي تمام وقت -انسانی 1
اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
جلیل الهوردی پور
خوی
آموزش زبا ن انگليسي
پيام نور تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
مسلم قنبرزاده
خوی
تربيت معلم قرآن
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم موسی لو
خوی
مديريت بازرگاني -تجربی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز خوي
صفحه شخصی این پشتیبان
نوبر حاجی حسینلو
خوی
زیست شناسی
دانشگاه تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا موسی نژاد
خوی
دبيرى مهندسى برق
صفحه شخصی این پشتیبان
عادل محدث
خوی
کارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي
پيام نور تهران واحد ري
صفحه شخصی این پشتیبان
هدی حاجی قاسملو
خوی
حسابداری
دانشگاه پیام نور واحد فیرورق
صفحه شخصی این پشتیبان
امیر جعفری
خوی
فلسفه
تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
نیر مقدم دیزج هریک
خوی
آمار رياضي
پيام نور مشهد
صفحه شخصی این پشتیبان
حسین احمدنیا
خوی
مهندسي عمران تمام وقت -ریاضی
خوي
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه باقری
خوی
رياضي _جبر
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
میرحافظ سیدی
خوی
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها
دانشگاه تهران شمال
صفحه شخصی این پشتیبان
سپیده جلیلی
خوی
الکترونيک--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
ربابه محمدپور
خوی
زیست جانوری
رازی کرمانشاه
صفحه شخصی این پشتیبان
وحید زمانی
خوی
مترجمي زبان انگليسي
علوم تحقيقات اذربايجان شرقي
صفحه شخصی این پشتیبان
بهارک فیرورقی
خوی
شيمي تجزيه
پيام نور خوي
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا رنجوری
خوی
هوش مصنوعي
علوم و تحقبقات
صفحه شخصی این پشتیبان
علی اکبر قربان زاده
خوی
زبان و ادبيات فارسي تمام وقت -انسانی 1
خوي
صفحه شخصی این پشتیبان
زهره آزادی
خوی
رياضي کاربردي
دانشگاه پيام نور
صفحه شخصی این پشتیبان
سمانه محرم پور
خوی
تربيت معلم آموزش علوم تجربى
صفحه شخصی این پشتیبان
مقدمه مثلثات از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی