اروميه

پشتیبان های اروميه

شادی طلیعه
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
تبديل مواد غذايي--مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي روزانه -تجربی
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
محدثه گلابی
ارومیه
مهندسى شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
میلاد عصمت پرست
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
زيست شناسي سلولي مولکولي بيوتکنولوژي
اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا پورمیر اکبریان
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
كامپيوتر
صفحه شخصی این پشتیبان
نگین کاظمی
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
ميكروبيولوژى
صفحه شخصی این پشتیبان
ناصر رضازاده
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
اقتصاد
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدیه ولی زاده
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
آیناز حقی
ارومیه
شيمى آلى
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا طایفه رضایی
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
ميكرو بيولوژى
صفحه شخصی این پشتیبان
عطا محبوبی
ارومیه
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا اذین
ارومیه
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد رسولی
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
دندانپزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
رامین رضایی
ارومیه
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
بدیع حسینی
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
دندانپزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی مولائی
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
عمران
صفحه شخصی این پشتیبان
لیلا علیزاده
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
حقوق تمام وقت -انسانی 1
اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
فربد فریور
ارومیه
بيهوشى و هوشبرى
صفحه شخصی این پشتیبان
رامز میرزا محمدی
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
مديريت بازرگاني -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
متین بیگ زاده
ارومیه
مهندسى برق
صفحه شخصی این پشتیبان
نساء رستم نژاد
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
مهندسی کشاورزی / مدیریت کشاورزی
آزاد واحد مهاباد
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا محمدی
ارومیه
بيوتكنولوژى
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا حسین قلیزاده
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
دکتري حرفه اي دامپزشکي
آزاد اسلامي اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
علی مولوی
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
مجید یوسفعلی زاده
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا عباسی
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
زيست شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
منیره پورعلی
ارومیه
مهندسي صنايع غذايي
تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
شیوا قنبری
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
حسابداري -ریاضی
مؤسسه غيرانتفاعي آذرآبادگان - اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
پریا مختاری میر شکارلو
ارومیه
علوم اقتصادى
صفحه شخصی این پشتیبان
هیراد طهماسبی
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
دامپزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
سارا امیرعلیزاده
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد گلابی
ارومیه
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا حیدریان
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
مهندسي کشاورزي - علوم خاک روزانه -تجربی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
حامد هاشم پور
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا عسگر آبادی
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
علوم قرآنى
صفحه شخصی این پشتیبان
امیر زینالی
ارومیه
فرآوری مواد معدنی--مهندسی معدن روزانه
تربیت مدرس
صفحه شخصی این پشتیبان
المیرا سنایی
ارومیه
حسابدارى
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیرا قاسمی آق گنبد
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
علوم و فناوري نانو- نانو شيمي
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
مرتضی رحیم زاده
ارومیه
دبيرى زيست
صفحه شخصی این پشتیبان
رقیه الهویردی
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
شيمى كابردى
صفحه شخصی این پشتیبان
ادریس شابوئی
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
آموزش ابتدايى
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب حسنی
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
مهندسي کشاورزي - اقتصاد کشاورزي روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
فرناز منظوری
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
مديريت بازرگاني تمام وقت -انسانی 2
اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
میلاد بهنمون
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
یاور حسن خانی
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدطه اصانلو
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
آموزش زيست شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
امین آذرنیا
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
حقوق -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
آیلار ولی نژاد
ارومیه
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
نسیم حسنی
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
آمارگرايش آمار رياضى
صفحه شخصی این پشتیبان
سینا ولی پور
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
معمارى
صفحه شخصی این پشتیبان
یاسر شفیعی
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
حالت جامد--فيزيک روزانه -ریاضی
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه داور
ارومیه
برق مخابرات
صفحه شخصی این پشتیبان
فرشته حاجی زاده فرد
ارومیه
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیما سلطان احمدی
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
تربيت بدنى
صفحه شخصی این پشتیبان
سعید جبارزاده
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
هادی نجفی فر
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
مشاوره خانواده
صفحه شخصی این پشتیبان
توحید زمانی
ارومیه
مكانيك تبديل انرژى
صفحه شخصی این پشتیبان
الناز معرفت
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
حسابدارى بازرگانى
صفحه شخصی این پشتیبان
اشکان رضایی
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
آموزش ابتدائى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه محمدی
ارومیه
حسابدارى
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم قربانی
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
اقتصاد بازرگاني--علوم اقتصادي نیمه حضوری -ریاضی
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
پریسا نصیرزاده
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
تاريخ روزانه -انسانی
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه ضیاءعسگر آبادی
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
زيست شناسى سلولى و موكلولى بيوتكنولوژى
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا محمودآذر
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا زمانی
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
مديريت بازرگانى
صفحه شخصی این پشتیبان
ندا اسماعیل نیا
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
مديريت آموزشي
دانشگاه تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
نسرین زارع
آموزشگاه ‍حسامی ارومیه
حقوق -انسانی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - مرکز اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا اسماعیلی
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
فریما لیثی
ارومیه
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
میلاد طالب حقی پور
آموزشگاه عصر دانش ارومیه
بيوتکنولوژي
اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان