فريدونشهر

پشتیبان های فريدونشهر

فائزه رحیمی
فریدونشهر
برق الكترونيك
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه رحیمی
فریدونشهر
علوم تربیتی برنامه ریزی درسی
دانشگاه آزاد اصفهان
صفحه شخصی این پشتیبان
علی خوچیانی
فریدونشهر
داروسازى
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا اصلانی
فریدونشهر
فلسفه
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه امینی مقدم
فریدونشهر
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی رحیمی
فریدونشهر
کامپيوتر
خوراسگان
صفحه شخصی این پشتیبان
مقدمه مثلثات از ریاضی 3 دوازدهم تجربی
دوازدهم تجربي     دبیر : محمد جواد محسنی