اردستان

پشتیبان های اردستان

مهری سادات نکوئی
اردستان
ديپلم رياضى فيزيك
صفحه شخصی این پشتیبان
سجاد بناقصبه
اردستان
مهندسي برق قدرت-الکترونيک قدرت و ماشين هاي الکتريکي
دانشگاه کاشان-دانشکده برق
صفحه شخصی این پشتیبان