خميني شهر

پشتیبان های خميني شهر

فاطمه عدالت خواه
خمینی شهر
فيزيک ذرات بنيادي
صنعتي شاهرود
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا یحیایی
خمینی شهر
ميکروبيولوژي--زيست شناسي سلولي مولکولي روزانه -تجربی
دانشگاه اصفهان
صفحه شخصی این پشتیبان
غزاله دباغی
خمینی شهر
آمار
دانشگاه اصفهان- روزانه
صفحه شخصی این پشتیبان
علی پرنده
خمینی شهر
مهندسی مکانیک
صنعتی اصفهان
صفحه شخصی این پشتیبان
محسن نیکخواه
خمینی شهر
علوم تربيتى و مديريت برنامه ريزى
صفحه شخصی این پشتیبان
مرضیه ملک
خمینی شهر
مهندسي کشاورزي- اقتصاد کشاورزي
دانشگاه شيراز
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم عرب پور
خمینی شهر
راهنمايي و مشاوره تمام وقت -انسانی 2
خميني شهر
صفحه شخصی این پشتیبان
رضوان آقامحمدی
خمینی شهر
رياضى كاربردى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیاوش سلیمی
خمینی شهر
مهندسى شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
علی ویسکرمی
خمینی شهر
معدن استخراج
دانشگاه لرستان
صفحه شخصی این پشتیبان
علی بهرامی
خمینی شهر
زبان انگليسى
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا علیزاده
خمینی شهر
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدهادی دهقانی
خمینی شهر
برق قدرت گرایش سیستم
آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
صفحه شخصی این پشتیبان
ریحانه کاملی
خمینی شهر
شيمى تجزيه
صفحه شخصی این پشتیبان