گتوند

پشتیبان های گتوند

سیده فاطمه حسینی احمدفداله
گتوند
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه زاهدی
گتوند
پژوهشگري علوم اجتماعي--علوم اجتماعي روزانه -انسانی
دانشگاه شهيد چمران اهواز
صفحه شخصی این پشتیبان
راضیه مرادی وندی
گتوند
حالت جامد--فيزيک -ریاضی
دانشگاه پيام نور خوزستان - واحد انديمشك
صفحه شخصی این پشتیبان
میترا کاوس زاده
گتوند
الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه ایلام
صفحه شخصی این پشتیبان
شهین کاظمی
گتوند
آ ب و هوا شناسي
اصفهان
صفحه شخصی این پشتیبان