گتوند

پشتیبان های گتوند

سیما ابراهیمی
گتوند
مهندسى برق
صفحه شخصی این پشتیبان
صغری نجفی
گتوند
زيست شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
احسان چراغ زاده
گتوند
مهندسي مکانيک روزانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول
صفحه شخصی این پشتیبان
فرزانه قاسمی
گتوند
مهندسي نرم افزار کامپيوتر
جامع علمي کاربردي اهواز
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده فاطمه حسینی احمدفداله
گتوند
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه زاهدی
گتوند
پژوهشگري علوم اجتماعي--علوم اجتماعي روزانه -انسانی
دانشگاه شهيد چمران اهواز
صفحه شخصی این پشتیبان
سهیلا جعفرپور
گتوند
الهيات و معارف اسلامى
صفحه شخصی این پشتیبان
کامران احمدی
گتوند
مهندسي عمران
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
صفحه شخصی این پشتیبان
راضیه مرادی وندی
گتوند
حالت جامد--فيزيک -ریاضی
دانشگاه پيام نور خوزستان - واحد انديمشك
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا پورمهدی
گتوند
مديريت بازرگانى
صفحه شخصی این پشتیبان
آزاده اسیوندنژادمطلبی
گتوند
زبان و ادبيات عربى
صفحه شخصی این پشتیبان
شهین کاظمی
گتوند
آ ب و هوا شناسي
اصفهان
صفحه شخصی این پشتیبان