باغملك

پشتیبان های باغملك

فرامرز ملایی
باغ ملک
زبان و ادبيات فارسي تمام وقت -انسانی 1
رامهرمز
صفحه شخصی این پشتیبان
صادق شهبازی سلمانوند
باغ ملک
عمومي--روانشناسي -انسانی
دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز رامهرمز
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم سواری
باغ ملک
روانشناسى بالينى
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم عیسی زاده
باغ ملک
برق گرايش الکترونيک
موسسه عالي غير دولتي-غيرانتفاعي کارون
صفحه شخصی این پشتیبان
سمانه جلالی
باغ ملک
حسابدارى
صفحه شخصی این پشتیبان