خنج

پشتیبان های خنج

ساناز محمدی
خنج
مهندسي برق - مخابرات تمام وقت -ریاضی
جهرم
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد ناصری
خنج
زبان و ادبيات انگليسي روزانه -زبان
دانشگاه شيراز
صفحه شخصی این پشتیبان
راضیه ناصری
خنج
حسابداري
دانشگاه آزاد واحد بين الملل قشم
صفحه شخصی این پشتیبان
محبوبه اکبری
خنج
زبان و ادبيات فارسي -انسانی
دانشگاه پيام نور فارس - مرکز اوز
صفحه شخصی این پشتیبان