ني ريز

پشتیبان های ني ريز

آزاده تواضع
نی‌ریز
زبان و ادبيات فارسي تمام وقت -انسانی 1
فسا
صفحه شخصی این پشتیبان
سهیلا کیوانی
نی‌ریز
دبيري الهيات و معارف اسلامي تمام وقت -انسانی 1
استهبان
صفحه شخصی این پشتیبان
جهانگیر صابران
نی‌ریز
اتمي، حالت جامد، هسته اي--فيزيک روزانه -ریاضی
دانشگاه شيراز
صفحه شخصی این پشتیبان
حسن ضیغمی
نی‌ریز
مهندسي شيمي روزانه -ریاضی
دانشگاه شيراز
صفحه شخصی این پشتیبان