اقليد

پشتیبان های اقليد

آسیه نصیری
اقلید
مهندسي فناوري اطلاعات روزانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي شيراز
صفحه شخصی این پشتیبان
احمد عابدی
اقلید
عمومي--روانشناسي روزانه -انسانی
دانشگاه اصفهان
صفحه شخصی این پشتیبان