فرديس

پشتیبان های فرديس

علی محمدی پور
کرج پسران
مهندسي صنايع - توليد صنعتي پاره وقت -ریاضی
كرج
صفحه شخصی این پشتیبان
علی دائی جعفری
کرج جنوب دختران
مهندسى صنايع
صفحه شخصی این پشتیبان
سیدسینا طاهری
کرج پسران
مهندسيمكانيك
صفحه شخصی این پشتیبان
نازنین زهرا قلخانی
کرج جنوب دختران
کامپيوتر
صائب
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه وروایی
کرج جنوب دختران
شيمي
خوارزمي واحد البرز
صفحه شخصی این پشتیبان
نگین آقایی
کرج جنوب دختران
ریاضی کاربردی-آنالیز عددی
مرکز تهران شرق
صفحه شخصی این پشتیبان
رامین عباسپورثانی
کرج پسران
تكنيسين اتاق عمل
صفحه شخصی این پشتیبان
حسام شاهینی نژاد
کرج پسران
مهندسی علوم دامی/فیزیولوژی
دانشگاه تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
شکیبا محمدی شاد
کرج جنوب دختران
علوم و صنايع غذايى
صفحه شخصی این پشتیبان
نعیم برمک
کرج جنوب دختران
مكانيك
صفحه شخصی این پشتیبان
پژوهندگان فردیس
کرج پسران
مشاوره
صفحه شخصی این پشتیبان