اميركلا

پشتیبان های اميركلا

مجید امیرکلائی
امیر کلا
رياضي محض(گرايش جبر فازي)
دتنشگاه آزاد اسلامي قايمشهر
صفحه شخصی این پشتیبان
مرتضی محمدجانپور
امیر کلا
مهندسي برق - قدرت تمام وقت -ریاضی
ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد صمدی
امیر کلا
عمران
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرعلی جانی نسب
امیر کلا
مهندسي عمران شبانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
محدثه باقرنژاد
امیر کلا
مهندسى پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده مطهره ذاکری تبار
امیر کلا
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
سید محسن واعظ زاده
امیر کلا
مهندسي عمران شبانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
سید دانیال هاشمی کروئی
امیر کلا
زيست شناسى سلولى ملكولى
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر حاجی پور گلی
امیر کلا
مديريت صنعتي -ریاضی
دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
الهام میرزا جان زاده
امیر کلا
آمار و كاربردها
صفحه شخصی این پشتیبان