اميركلا

پشتیبان های اميركلا

فاطمه دهقان
امیر کلا
اقتصاد نظري--علوم اقتصادي شبانه -ریاضی
دانشگاه مازندران - بابلسر
صفحه شخصی این پشتیبان
مرتضی محمدجانپور
امیر کلا
مهندسي برق - قدرت تمام وقت -ریاضی
ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرعلی جانی نسب
امیر کلا
مهندسي عمران شبانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
محدثه باقرنژاد
امیر کلا
مهندسى پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
سید محسن واعظ زاده
امیر کلا
مهندسي عمران شبانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
الهام میرزا جان زاده
امیر کلا
آمار و كاربردها
صفحه شخصی این پشتیبان
ساجده عبادیان
امیر کلا
زبان و ادبيات فارسي -انسانی
دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز آمل
صفحه شخصی این پشتیبان