فريدون كنار

پشتیبان های فريدون كنار

سید عباس بردبار
فریدون کنار
تاسيسات حرارتي و برودتي
شهيد چمران رشت
صفحه شخصی این پشتیبان
الهام نورزاد
فریدون کنار
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي -تجربی
مؤسسه غيرانتفاعي خزر - محمودآباد
صفحه شخصی این پشتیبان
مرتضی عباسی کلان
فریدون کنار
راهنمايي و مشاوره گرايش فعاليت هاي پرورشي
فرهنگیان
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه زهرا اسفندیار
فریدون کنار
مهندسى برق گرايش قدرت
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا گرجی مهلبانی
فریدون کنار
سخت افزار--مهندسي کامپيوتر روزانه -ریاضی
دانشگاه علم و صنعت بهشهر
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه راعی بندپی
فریدون کنار
مديريت بازرگاني تمام وقت -انسانی 2
بابل
صفحه شخصی این پشتیبان
کلثوم اسفندیار
فریدون کنار
حسابداري -ریاضی
دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز محمودآباد
صفحه شخصی این پشتیبان