قائم شهر

پشتیبان های قائم شهر

ساناز تقوایی جویباری
قائم شهر
روان شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا اسماعیلی فرد
قائم شهر
زيست شناسي جانوري-فيزيولوژي جانوري
بابلسر
صفحه شخصی این پشتیبان
میلاد رضائی
قائم شهر
هوشبري روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدجواد علیزادگان
قائم شهر
پرستاري روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري
صفحه شخصی این پشتیبان
راحله خلیل نژاد
قائم شهر
تربيت بدني
بابلسر
صفحه شخصی این پشتیبان
سروناز صادقی ایوریق
قائم شهر
مهندسي کامپيوتر (هوش مصنوعي)
قزوين
صفحه شخصی این پشتیبان