آبدانان

پشتیبان های آبدانان

سعید خدادادی
آبدانان پسران
کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان
دانشگاه شهید بهشتی
صفحه شخصی این پشتیبان
اعظم عبدالهی
آبدانان دختران
دکترای مدیریت آموزشی
دانشگاه خرم اباد
صفحه شخصی این پشتیبان
علی دانیالی
آبدانان پسران
ارشد مکانيک
دانشگاه اسلامي واحد اراک
صفحه شخصی این پشتیبان
مهین احمدی
آبدانان دختران
زبان و ادبيات انگليسي روزانه -زبان
دانشگاه ايلام
صفحه شخصی این پشتیبان