ميناب

پشتیبان های ميناب

رضا احمدی
میناب
مشاوره
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرحسین عباسی دمشهری
میناب
مهندسى صنايع
صفحه شخصی این پشتیبان
شریفه احمدزاده
میناب
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان
صفحه شخصی این پشتیبان
طاهره رحمت زاده
میناب
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا سالاری
میناب
مهندسي صنايع شبانه -ریاضی
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس
صفحه شخصی این پشتیبان
حسین شرفی
میناب
علوم مهندسى
صفحه شخصی این پشتیبان
مسلم نژاداکبر
میناب
ساخت و توليد--مهندسي مکانيک روزانه -ریاضی
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا رازقی
میناب
مديريت بازرگاني -تجربی
دانشگاه پيام نور هرمزگان - واحد بندر جاسك
صفحه شخصی این پشتیبان
کلثوم ملایی نژاد
میناب
شیمی آلی
پیام نور اردکان
صفحه شخصی این پشتیبان
ابوطالب بلند آبادی
میناب
دبیری الهیات
خواجه نصیرالدین طوسی کرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب ملاحی
میناب
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
گلناز رئیسی
میناب
مهندسى منابع طبيعى
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه سالاری
میناب
مهندسي کشاورزي - آب تمام وقت -ریاضی
بندرعباس
صفحه شخصی این پشتیبان
سکینه رئیسی
میناب
فیزیولوژی گیاهی
دانشگاه خوارزمی
صفحه شخصی این پشتیبان
شیما کاشانی
میناب
مديريت بازرگاني روزانه -انسانی
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس
صفحه شخصی این پشتیبان