ميناب

پشتیبان های ميناب

زهرا سالاری
میناب
مهندسي صنايع شبانه -ریاضی
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس
صفحه شخصی این پشتیبان
مسلم نژاداکبر
میناب
ساخت و توليد--مهندسي مکانيک روزانه -ریاضی
دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
کلثوم ملایی نژاد
میناب
شیمی آلی
پیام نور اردکان
صفحه شخصی این پشتیبان
ابوطالب بلند آبادی
میناب
دبیری الهیات
خواجه نصیرالدین طوسی کرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
سکینه رئیسی
میناب
فیزیولوژی گیاهی
دانشگاه خوارزمی
صفحه شخصی این پشتیبان