خورموج

پشتیبان های خورموج

جواد حقیقی
خورموج
عمران
صفحه شخصی این پشتیبان
محسن جبلی فرد
خورموج
مهندسى مكانيك
صفحه شخصی این پشتیبان
حسنیه جبلی فرد
خورموج
راهنمايى و مشاوره
صفحه شخصی این پشتیبان
پریوش شریعتی
خورموج
مهندسى صنايع
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم آخوندزاده
خورموج
علم اطلاعات
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا عباسی
خورموج
آمار و كاربرد ها
صفحه شخصی این پشتیبان