خدابنده

پشتیبان های خدابنده

سمیرا خانی
خدابنده
مهندسي عمران نيمسال اول روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
مسعود بهزادپور
خدابنده
مهندسي مکانيک روزانه -ریاضی
دانشگاه زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
مجتبی احمدی پسکوهانی
خدابنده
تربيت بدنى
صفحه شخصی این پشتیبان
علی حسین مرادی
خدابنده
ادبيات
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا گچلو
خدابنده
تحقیق در عملیات
دامغان
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا منصوری نژاد
خدابنده
رياضى
صفحه شخصی این پشتیبان