ابهر

پشتیبان های ابهر

مهدی آقامحمدی
ابهر
الکترونيک، قدرت، مخابرات--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
پالمیز یوسفی
ابهر
مهندسي معماري روزانه -ریاضی
دانشگاه زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا آقامحمدی
ابهر
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
دانشگاه زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
کیمیا مولائی
ابهر
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
سما راژ
ابهر
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
علی صالحی
ابهر
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
دانشگاه تبریز
صفحه شخصی این پشتیبان
فرگل محمدبیگی
ابهر
بيوالکتريک--مهندسي پزشکي -ریاضی
دانشگاه صنعتي سهند _تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان