زنجان

پشتیبان های زنجان

سیاوش اوصالی
زنجان
پزشکی
پردیس خودگردان
صفحه شخصی این پشتیبان
فائزه محبی
زنجان
بزشكي
علوم بزشكي زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده راضیه موسوی قاسمی
زنجان
علوم تغذيه
صفحه شخصی این پشتیبان
راضیه امیری
زنجان
مهندسي فناوري اطلاعات روزانه -ریاضی
مرکز تحصيلات تکميلي در علوم پايه زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
سپیده قربانلو
زنجان
محض--شيمي شبانه -تجربی
دانشگاه زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
سجاد عبدالحسینی
زنجان
مهندسى شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
بهزاد حاجی لوئی
زنجان
عمومي--روانشناسي روزانه -انسانی
دانشگاه زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا امینی
زنجان
اتاق عمل
صفحه شخصی این پشتیبان
فائزه فتحی
زنجان
پرستاري روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
اکبر نجفی
زنجان
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
درحال اختصاص پشتیبان
زنجان
مهندسى مكانيك
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه حسنی حامد
زنجان
مترجمي زبان انگليسي روزانه -زبان
دانشگاه زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
مرضیه میناخانی
زنجان
مامايي روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
پشتیبان باید تخصیص شود
زنجان
اتاق عمل روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدرضا رستمی
زنجان
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا میرزایی
زنجان
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
مرتضی مصطفوی
زنجان
مهندسي مکانيک روزانه -ریاضی
دانشگاه زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
درانتظار تخصیص پشتیبان
زنجان
آمار رياضى
صفحه شخصی این پشتیبان
لیلی جعفری
زنجان
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد علی پور
زنجان
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
مهرداد شاهی
زنجان
پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
علیرضا محمدی
زنجان
پزشکی
علوم پزشکی زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
پریناز تاران
زنجان
هوشبرى
صفحه شخصی این پشتیبان
درحال انتظار تخصیص پشتیبان
زنجان
الکترونيک، قدرت، مخابرات--مهندسي برق شبانه -ریاضی
دانشگاه زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
نوید پیرمحمدی
زنجان
مهندسي شيمي شبانه -ریاضی
دانشگاه زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم اسماعیلی
زنجان
برنامه ریزی شهری گرایش امایش شهری
دانشگاه زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
شادی پیری
زنجان
مهندسي معماري تمام وقت -ریاضی
زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
علی جزء قاسمی
زنجان
هوشبري روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
عاطفه اسلامی
زنجان
مامايي روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان