گرمي

پشتیبان های گرمي

فهیمه نوراللهی
اردبیل پسر
زبان و ادبيات فارسي -انسانی
دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز گرمي
صفحه شخصی این پشتیبان
مجتبی درخشان
اردبیل پسر
زبان و ادبيات انگليسي روزانه -زبان
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان