پارس‌آباد مغان

پشتیبان های پارس‌آباد مغان

شادی اصلانی
پارس‌آباد مغان
کارداني معماري تمام وقت -ریاضی
پارس آباد مغان
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا پوراسمعیل
پارس‌آباد مغان
مهندسي فناوري اطلاعات -ریاضی
دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز گرمي
صفحه شخصی این پشتیبان