نمين

پشتیبان های نمين

فریدون پورقاسم
نمین
زبان و ادبيات فارسي محل تحصيل نمين روزانه -انسانی
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
جبرائیل آذری دودران
نمین
کارداني آموزش و پرورش ابتدايي ويژه شاغلين رسمي يا پيماني آموزش پرورش -ریاضی
مرکز تربيت معلم علامه طباطبايي - اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
ندا آذری دودران
نمین
مهندسي عمران نيمسال اول روزانه -ریاضی
دانشگاه تبريز
صفحه شخصی این پشتیبان
سکینه پورمیرزا
نمین
علوم تربيتي - تکنولوژي آموزشي تمام وقت -انسانی 2
اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب عباسیان
نمین
اتاق عمل روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان
مالک خدابخش ننه کران
نمین
رياضي کاربردي تمام وقت -ریاضی
اردبيل
صفحه شخصی این پشتیبان