دامغان

پشتیبان های دامغان

مطهره راشدی
دامغان
رياضى
صفحه شخصی این پشتیبان
ریحانه علیان نژادی
دامغان
حالت جامد، هسته اي--فيزيک روزانه -ریاضی
دانشگاه دامغان
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه حلاجیان
دامغان
محض--شيمي روزانه -تجربی
دانشگاه دامغان
صفحه شخصی این پشتیبان
علیرضا نادری
دامغان
داروسازی
علوم پزشکی بقیه الله
صفحه شخصی این پشتیبان
اعظم ایمانیان
دامغان
رياضي
دانشگاه دامغان
صفحه شخصی این پشتیبان
علی سرخانی
دامغان
مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات روزانه -تجربی
دانشگاه بيرجند
صفحه شخصی این پشتیبان
حمیدرضا بلوچ اکبری
دامغان
بهداشت عمومى
صفحه شخصی این پشتیبان
داود رسالتی
دامغان
مهندسى شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
آنیتا شیرازیان
دامغان
فقو حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
فرناز شهسواری
دامغان
شيمي فيزيک
دانشگاه دامغان
صفحه شخصی این پشتیبان