كيار

پشتیبان های كيار

فرشاد شفیعی
کیار
ژنتيک--زيست شناسي سلولي مولکولي روزانه -تجربی
دانشگاه اصفهان
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه حمزه
کیار
مهندسي فناوري اطلاعات
جهاد دانشگاهي
صفحه شخصی این پشتیبان
فریبا خیری
کیار
فيزيک حالت جامد
دانشگاه سراسري شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب چراغی
کیار
راهنمايي و مشاوره روزانه -انسانی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان