كيار

پشتیبان های كيار

فاطمه حمزه
کیار
مهندسي فناوري اطلاعات
جهاد دانشگاهي
صفحه شخصی این پشتیبان
فرشاد شفیعی
کیار
ژنتيک--زيست شناسي سلولي مولکولي روزانه -تجربی
دانشگاه اصفهان
صفحه شخصی این پشتیبان
فریبا خیری
کیار
فيزيک حالت جامد
دانشگاه سراسري شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب چراغی
کیار
راهنمايي و مشاوره روزانه -انسانی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان