لردگان

پشتیبان های لردگان

نرگس رحیمی
لردگان
فيزيک روزانه -ریاضی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
صادق رحیمی
لردگان
مهندسى نفت دانشگاه صنعت نفت اهواز
صفحه شخصی این پشتیبان
شیما منصوری بابامنصوری
لردگان
آموزش علوم ورزشى
صفحه شخصی این پشتیبان
امین احمدی
لردگان
آموزگار
صفحه شخصی این پشتیبان
صدیقه خالدی سردشتی
لردگان
پزشکي
علوم پزشکي اصفهان
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد صفرنژاد
لردگان
علوم تربیتی
فرهنگیان بحرالعلوم
صفحه شخصی این پشتیبان
مرضیه جلیل طهماسبی
لردگان
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده زهرا ضیائی
لردگان
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدحسین شیخی سینی
لردگان
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
رضوان بابامیر
لردگان
فيزيك
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم کریمی منجرموئی
لردگان
زبان و ادبيات عربى
صفحه شخصی این پشتیبان
حمیده صادقی
لردگان
ژنتيک--زيست شناسي سلولي مولکولي روزانه -تجربی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
حداد حسینی طهماسبی
لردگان
علوم تربیت
دانشگاه فرهنگیان
صفحه شخصی این پشتیبان
ساسان جلیل پیران
لردگان
تربيت معلم آموزش ابتدايى
صفحه شخصی این پشتیبان
عارف جلیل پیران
لردگان
آموزش ابتدايى
صفحه شخصی این پشتیبان
جواد مسعودی چله گاهی
لردگان
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدباقر سعیدی ابو اسحاقی
لردگان
دبيرى الهيات و معارف اسلامى
صفحه شخصی این پشتیبان
حامد صالحی
لردگان
دندانپزشکی
علوم پزشکی شهید صدوقی
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدرضا اسدی دومکانی
لردگان
فرهنگيان
صفحه شخصی این پشتیبان
حمیدرضا محمدی
لردگان
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
احمدرضا امیری دره رزگاهی
لردگان
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده فاطمه ضیائی
لردگان
آموزش ادبيات
صفحه شخصی این پشتیبان
سید رضا حسینی
لردگان
پزشکی
علوم پزشکی شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
سودابه امیری ابراهیم محمدی
لردگان
اتاق عمل
صفحه شخصی این پشتیبان
هاجر فرهادپور
لردگان
آموزش ادبيات
صفحه شخصی این پشتیبان