لردگان

پشتیبان های لردگان

فرشاد رستمی خواجه لنگی
لردگان
شيمى شيمى كاربردى
صفحه شخصی این پشتیبان
نرگس رحیمی
لردگان
فيزيک روزانه -ریاضی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا نادری
لردگان
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
صدیقه خالدی سردشتی
لردگان
پزشکي
علوم پزشکي اصفهان
صفحه شخصی این پشتیبان
رضوان بابامیر
لردگان
فيزيك
صفحه شخصی این پشتیبان
حمیده صادقی
لردگان
ژنتيک--زيست شناسي سلولي مولکولي روزانه -تجربی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم کریمی منجرموئی
لردگان
زبان و ادبيات عربى
صفحه شخصی این پشتیبان
جواد مسعودی چله گاهی
لردگان
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
حسین برزوئی
لردگان
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدباقر سعیدی ابو اسحاقی
لردگان
دبيرى الهيات و معارف اسلامى
صفحه شخصی این پشتیبان
حامد صالحی
لردگان
دندانپزشکی
علوم پزشکی شهید صدوقی
صفحه شخصی این پشتیبان
افسانه محمدی دهنوئی
لردگان
الهيات و معارف اسلامى
صفحه شخصی این پشتیبان
سید رضا حسینی
لردگان
پزشکی
علوم پزشکی شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان