فرخ شهر

پشتیبان های فرخ شهر

شهره دانشور
فرخ شهر
مهندسى برق
صفحه شخصی این پشتیبان
نگار بهامیریان
فرخ شهر
فيزيک روزانه -ریاضی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا حقیقتیان
فرخ شهر
مهندسي مکانيک روزانه -ریاضی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد امین زاهدی
فرخ شهر
مهندسي مکانيک روزانه -ریاضی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
بهشته قاسم پور
فرخ شهر
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
سمانه شفیعی
فرخ شهر
اقتصاد
صفحه شخصی این پشتیبان