فرخ شهر

پشتیبان های فرخ شهر

الهه شا قلیان
فرخ شهر
مشاوره
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا شاقلیان
فرخ شهر
مشاوره
صفحه شخصی این پشتیبان
بهشته قاسم پور
فرخ شهر
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد امین زاهدی
فرخ شهر
مهندسي مکانيک روزانه -ریاضی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان