فرخ شهر

پشتیبان های فرخ شهر

شهره دانشور
فرخ شهر
مهندسى برق
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدحسین مقصودی
فرخ شهر
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
نگار بهامیریان
فرخ شهر
فيزيک روزانه -ریاضی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
بهشته قاسم پور
فرخ شهر
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا حقیقتیان
فرخ شهر
مهندسي مکانيک روزانه -ریاضی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدرضا میری
فرخ شهر
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد امین زاهدی
فرخ شهر
مهندسي مکانيک روزانه -ریاضی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
سمانه شفیعی
فرخ شهر
اقتصاد
صفحه شخصی این پشتیبان