شهركرد

پشتیبان های شهركرد

فهیمه توکلی
شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
علی اسدی
شهرکرد
مهندسی کامپیوتر
صفحه شخصی این پشتیبان
رقیه اسدی
شهرکرد
ادبیات
صفحه شخصی این پشتیبان
جلال کیانی
شهرکرد
مهندسی مکانیک
صفحه شخصی این پشتیبان
علی حیدری
شهرکرد
پزشکی
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم شاهین
شهرکرد
بهداشت عمومی
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا جعفری نژاد
شهرکرد
علوم تربیتی
صفحه شخصی این پشتیبان
سپیده زارع
شهرکرد
مهندسی آب
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم حیدری
شهرکرد
علوم اقتصادی
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده نجمه حسینی
شهرکرد
منابع طبیعی
صفحه شخصی این پشتیبان
احسان هاشمی
شهرکرد
Computer Systems Architecture
Najaf Abad Branch
صفحه شخصی این پشتیبان
صابر آدینه
شهرکرد
پزشکی
صفحه شخصی این پشتیبان
افسانه صابری
شهرکرد
برنامه ریزی
صفحه شخصی این پشتیبان
میترا فضل الهی
شهرکرد
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
علی عالی پور
شهرکرد
پزشکی
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد انصاری
شهرکرد
مهندسي کشاورزي-علوم دامي روزانه -تجربی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه السادات درخشنده
شهرکرد
حسابداري -تجربی
دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري - مرکز شهركرد
صفحه شخصی این پشتیبان
علی بشارتی
شهرکرد
تربیت معلم
صفحه شخصی این پشتیبان