شهركرد

پشتیبان های شهركرد

افسانه صابری
شهرکرد
برنامه ريزى
صفحه شخصی این پشتیبان
فهیمه بقائی
شهرکرد
آى تى
صفحه شخصی این پشتیبان
احسان هاشمی
شهرکرد
Computer Systems Architecture
Najaf Abad Branch
صفحه شخصی این پشتیبان
فاضل علیدوستی
شهرکرد
الکترونيک--مهندسي برق شبانه -ریاضی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
فرانک خادمی
شهرکرد
مهندسی سازه های هیدرولیکی
دانشگاه دولتی شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد چراغپور
شهرکرد
زمين شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه السادات درخشنده
شهرکرد
حسابداري -تجربی
دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري - مرکز شهركرد
صفحه شخصی این پشتیبان
شقایق مرادی
شهرکرد
مهندسى شيلات
صفحه شخصی این پشتیبان
نسترن جعفری
شهرکرد
مامايى
صفحه شخصی این پشتیبان
صابر آدینه
شهرکرد
تجربى
صفحه شخصی این پشتیبان
علیرضا حسینی
شهرکرد
آموزش ابتدايى
صفحه شخصی این پشتیبان
مسعود عبدالهی
شهرکرد
برق و قدرت
دانشگاه ازاد اسلامی شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا جعفری نژاد
شهرکرد
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
سپیده زارع
شهرکرد
مهندسى آب
صفحه شخصی این پشتیبان