تربت جام

پشتیبان های تربت جام

هادی کبودانی
تربت جام
مديريت و برنامه ريزي آموزشي--علوم تربيتي -انسانی
دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز فريمان
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه دوستخواه
تربت جام
زمين شناسي روزانه -تجربی
دانشگاه بيرجند
صفحه شخصی این پشتیبان
فرزانه مرادی
تربت جام
جغرافيا و برنامه ريزي شهري روزانه -انسانی
دانشگاه فردوسي - مشهد
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم صمدی
تربت جام
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه بيرجند
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه قلعه کاهی
تربت جام
زبان و ادبيات فارسي روزانه -انسانی
دانشگاه فردوسي - مشهد
صفحه شخصی این پشتیبان
پریسا مینایی
تربت جام
زبان و ادبيات فارسي روزانه -انسانی
دانشگاه بيرجند
صفحه شخصی این پشتیبان
عظیمه امینی فر
تربت جام
زبان و ادبيات فارسي -انسانی
دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - واحد تربت جام
صفحه شخصی این پشتیبان
فرشته ترکمنی
تربت جام
تاریخ
الزهرا س
صفحه شخصی این پشتیبان
حسن عباسی باغسنگانی
تربت جام
مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد تربت جام
صفحه شخصی این پشتیبان
حسن حاجی محمدپور
تربت جام
مهندسى بهداشت حرفه اى
صفحه شخصی این پشتیبان
احسان قدیری
تربت جام
اموزش ابتدايى
صفحه شخصی این پشتیبان
امید فرهمند
تربت جام
مترجمى زبان عربى
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا جهانپور
تربت جام
کارداني مترجمي زبان انگليسي -زبان
مؤسسه غيرانتفاعي تابران - مشهد
صفحه شخصی این پشتیبان
عاطفه جامی
تربت جام
راهنمايي و مشاوره روزانه -انسانی
دانشگاه بجنورد
صفحه شخصی این پشتیبان